KAARTVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
‘Algemene Voorwaarden’, de Algemene Voorwaarden Entreebewijsverkoop van Het Land van Bartje;
‘Evenement’, de publieke of besloten gebeurtenis waarbij er diverse activiteiten worden bezocht en waaraan men kan deelnemen of als toeschouwer aanwezig kan zijn.
‘Locatie’, de plaats waar het evenement gehouden wordt;
‘Organisator’, de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Het Land van Bartje en de klant tot koop en aflevering van Entreebewijs;
‘Entreebewijs’, het toegangsbewijs tot een evenement;

​2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Land van Bartjezijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Landal Het Land van Bartje, ofwel Paardendag.com aangeschafte Entreebewijzen worden hierna genoemd “Entreebewijzen”.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Land van Bartjeworden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Land van Bartjeingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.6 Alle aanbiedingen van Het Land van Bartje en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.7 Partners van Het Land van Bartje kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Entreebewijs(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Het Land van Bartjeof haar partners een of meerdere Entreebewijzen heeft gekocht.
2.8 Het Land van Bartje is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Entreebewijs niet worden toegezonden.
2.9 Het Land van Bartje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Het Land van Bartje de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Het Land van Bartje dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Het Land van Bartjezijn vrijblijvend en Het Land van Bartje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Het Land van Bartje kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Het Land van Bartje houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Entreebewijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Het Land van Bartje, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Entreebewijzen tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.
3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Het Land van Bartje niet aansprakelijk.
3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Het Land van Bartje gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.
3.9 Het storneren van een door Het Land van Bartje bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.
3.10 Indien Het Land van Bartje(buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

4. Gebruik van Het Land van Bartje Entreebewijzen
4.1 Het Land van Bartje Entreebewijzen kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.
4.2 Entreebewijzen mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
4.3 Afnemers van Entreebewijzen dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
4.4 Entreebewijzen mogen niet doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan. Als dit is toegestaan dient Het Land van Bartje bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.
4.5 Het is verboden om Entreebewijzen voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Het Land van Bartje.
4.6 Kopiëren van Entreebewijzen is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

5. Annulering en teruggave
5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Het Land van Bartje trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Het Land van Bartjehaar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste Entreebewijzen heeft gereserveerd. Het Land van Bartje is niet verplicht eenmaal verkochte Entreebewijzen terug te nemen of om te ruilen.
5.3 Het Land van Bartje is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Het Land van Bartje daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Het Land van Bartje zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Het Land van Bartje.
5.4 Het Land van Bartje zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Het Land van Bartje verleende diensten, zoals reserveringskosten. Het Land van Bartje aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6. Betalingen
Het Land van Bartje accepteert iDEAL, Creditcard en Paypal betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

7. Levering
7.1 De Entreebewijzen worden direct na ontvangst van de bestelling als PDF per e-mail geleverd. Entreebewijzen worden na betaling ook als PDF-document gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit PDF-document zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
7.2 De door Het Land van Bartje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde Entreebewijzen gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Het Land van Bartje verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de Entreebewijzen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Entreebewijzen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Land van Bartje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de Entreebewijzen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Land van Bartje de keuze de desbetreffende Entreebewijzen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Entreebewijzen dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.
9.3 Het Land van Bartje is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
9.4 Het Land van Bartje kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Het Land van Bartje(dan wel door klant ingeschakelde derden), is Het Land van Bartje niet aansprakelijk.
10.2 De administratie van Landal Het Land van Bartje geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Land van Bartje in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Land van Bartje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Land van Bartje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
12.1. De koper van een door Het Land van Bartje geleverd Entreebewijs dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Het Land van Bartje geleverd Entreebewijs toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Het Land van Bartje niet aansprakelijk zijn.
12.3 De koper van een Entreebewijs bezoekt een evenement op eigen risico. Het Land van Bartje zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
12.4 Koper van een door Het Land van Bartje geleverd Entreebewijs dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Het Land van Bartjerust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een Entreebewijs.

13. Diversen
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Land van Bartje in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Land van Bartje vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

​Gegevens Landal Het Land van Bartje
Naam : Coöperatie Vakantiepark Het Land van Bartje U.A.
Vestigingsadres : Buinerweg 8
Postcode & plaats : 9536 PG Ees
KvK: 04046210
E-mail: landvanbartje@landal.nl